בית ספר בנות חיל

מנהלת בית הספר: הגברת צילה ניסן תחי’
כתובת: אלימלך 13 ב’ רמת גן
טלפון: 03-6722208 פקס:03-6722256 דוא”ל: bnotahail@gmail.com
כתובתנו באינטרנט: hazonlamoed@gmail.com